کشف داروی جدید ریزش مو توسط محقق ایرانی، محقق تبریزی ریزش مو

عرضه شامپو ریزش مو حنانه تنها از طریق بیستلندشاپ امکانپذیر است.